Rejestracja

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BARBARA BUDA, Numer NIP 7730011592, Numer REGON 590285741, Firma przedsiębiorcy JUBILER Barbara Buda 97-200 Tomaszów Maz. ul. Pl. Kościuszki 11
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane mogą być w celu marketingowym - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. za Pani / Pana zgodą.
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia m.in. przewoźnik.
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń Sprzedającego i Kupującego;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji zamówienia
  • jeśli Pana/Pani dane odbywają się na podstawie udzielonej administratorowi zgody (np. cele marketingowe) w dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o zautomatyzowanym profilowaniu.